Φωτοβολταϊκά

Η εταιρία, στελεχωμένη από εξειδικευμένο σε ενεργειακά θέματα επιστημονικό προσωπικό, από το 2010 έχει προβεί τόσο στη μελέτη και σχεδιασμό φωτοβολταϊκών πάρκων, όσο και στην κατασκευή και διασύνδεση των παραπάνω φωτοβολταϊκών σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Μελέτη – Σχεδιασμός φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Η μελέτη – σχεδιασμός ενός φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην απόδοση που αυτός θα έχει σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Το εξειδικευμένο επιστημονικό μας προσωπικό εκπονεί άρτιες μελέτες με λεπτομερή σχεδιασμό, προκειμένου να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή απόδοση κάθε φωτοβολταϊκού σταθμού και κατά συνέπεια η βέλτιστη αξιοποίηση της επένδυσης.

Υλοποίηση – Κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Η υλοποίηση – κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι εξίσου σημαντική με τη μελέτη – σχεδιασμό του. Για το λόγο αυτό η κατασκευή κάθε φωτοβολταϊκού σταθμού πραγματοποιείται με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων, από το έμπειρο και καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας, προκειμένου να επιτυγχάνεται η απόλυτη εφαρμογή της μελέτης και συνεπώς να εξασφαλίζεται ότι η μετέπειτα λειτουργία του έργου θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά με βάση τα οποία σχεδιάστηκε.

Έλεγχος - Συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας​

Ο έλεγχος και η σωστή συντήρηση των φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εξασφαλίζει τη διάρκεια ζωής και τη μέγιστη απόδοσή τους. Η τεχνογνωσία και η άρτια υλικοτεχνική υποδομή της εταιρείας μας, εγγυώνται την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία κάθε σταθμού που αναλαμβάνουμε, από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα λειτουργίας του.