ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Κ. Ν. ΔΗΜΟΚΑΣ Α.Τ.Ε. με έδρα στην Θεσσαλονίκη, είναι μια τεχνική – κατασκευαστική εταιρία με αντικείμενο την:

 1. Κατασκευή, Συντήρηση, διαχείριση και επίβλεψη κατασκευής Δημόσιων και ιδιωτικών Τεχνικών Έργων. (οικοδομικών, υδραυλικών, βιομηχανικών, ενεργειακών, λιμενικών και έργων οδοποιίας).
 2. Διαχείριση και Επίβλεψη κατασκευής Τεχνικών Έργων.
 3. Παροχή Υπηρεσιών για την έκδοση οικοδομικών αδειών.
 4. Μελέτη, Κατασκευή και συντήρηση ιδιωτικών Τεχνικών Έργων (Οικοδομικών κτιριακών ειδικών εγκαταστάσεων, κατοικιών, βιομηχανικών κτιρίων).
 5. Μελέτη κατασκευή και συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
 6. Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού συμβούλου.

Με εστίαση στην υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών έχει ως αποστολή της  την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών υπερβαίνοντας τις προσδοκίες τους με καινοτόμες και εξατομικευμένες υπηρεσίες. Διαθέτοντας ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό και οργανωμένο δίκτυο εξωτερικών συνεργατών προσφέρει ακόμα και στον πιο απαιτητικό πελάτη τις πλέον ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα δραστηριοποίησης της.

Δέσμευση της Διοίκησης αποτελούν :

 1. Η παροχή υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών,
 2. Η προστασία του περιβάλλοντος, η πρόληψη της ρύπανσης καθώς και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρίας,
 3. Η παροχή ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους και συνεργάτες με σκοπό την πρόληψη των εργατικών τραυματισμών και των επαγγελματικών ασθενειών.
 4. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών
 5. Η ικανοποίηση των νομικών  και άλλων κανονιστικών  απαιτήσεων

Οι εταιρικοί μας στόχοι θα επιτευχθούν  μέσω:

Ø Της συμμόρφωσης με την Ισχύουσα Νομοθεσία, Κανονισμούς, Πρότυπα.

Ø Της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων μας κατά τον σχεδιασμό και την παροχή των Υπηρεσιών μας

Ø Της συνεχούς αξιολόγησης της επικινδυνότητας, εντοπίζοντας και ιεραρχώντας τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που δύναται να εμφανίζονται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων μας και αφορούν ζητήματα Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Ø Της τήρησης των διαδικασιών, κανονισμών και πολιτικών της εταιρείας.

Ø Του καθορισμού αντικειμενικά επιτεύξιμων και ποσοτικοποιημένων στόχων και δεικτών παρακολούθησης,

Ø Της δέσμευσης για την παροχή των υπηρεσιών και την εκτέλεση των εργασιών μας μέσω ασφαλών διαδικασιών που προστατεύουν την ζωή και την υγεία του συνόλου των ενδιαφερομένων μερών με σημαντική εξάλειψη των κινδύνων και μείωση της διακινδύνευσης που σχετίζονται με την Υγεία και την Ασφάλεια,

Ø Της καθιέρωσης, εφαρμογής ελέγχου προγραμμάτων Ποιότητας-Περιβάλλοντος-Υγείας & Ασφάλειας,

Ø Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής, φιλοπεριβαλλοντικής και  ασφαλούς λειτουργίας της εταιρίας,

Ø Της διατήρησης ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας,

Ø Της διασφάλισης της συμμόρφωσης των προμηθευτών και συνεργατών μας με τις απαιτήσεις των κανονισμών και προτύπων καθώς και της παρότρυνσης για διαρκή βελτίωση τους

Ø Της δέσμευσης για την διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων για θέματα ΥΑΕ αλλά και διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού μας,

Ø Της δέσμευσης για την συνεχή  βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ολοκληρωμένου Συστήματος  Διαχείρισης  εκπληρώνοντας  τόσο  τις  απαιτήσεις  των  προτύπων  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018, όσο και των απαιτήσεων που θέτει η ίδια η εταιρεία.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής και του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Πολιτική αυτή είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ότι εφαρμόζεται από όλους τους εργαζομένους, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της.

Για την Κ. Ν. ΔΗΜΟΚΑΣ Α.Τ.Ε.